مسمومیت ناشی از مصرف فر آورده های آرایشی وبهداشتی قسمت اول

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن :جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت برنامه فراسو با موضوع مسمومیت ناشی از مصرف فر آورده های آرایشی وبهداشتی قسمت اول

مسمومیت ناشی از مصرف فر آورده های آرایشی وبهداشتی قسمت دوم

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن :جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت برنامه فراسو با موضوع مسمومیت ناشی از مصرف فر آورده های آرایشی وبهداشتی قسمت دوم

مسمومیت با شوینده ها

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت برنامه فراسو با موضوع مسمومیت با شوینده ها

اهمیت رعایت استاندارد در محصولات آرایشی وبهداشتی

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت در برنامه زاویه پنهان اهمیت رعایت استاندارد در محصولات آرایشی وبهداشتی

باورهای درست و نادرست در درمان ریزش مو

مصاحبه رادیویی مشاور علمی برند سپیژن:جناب آقای دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی ،عضو هیئت مدیره دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات فرآورده های آرایشی و بهداشتی در رادیو سلامت برنامه فراسو با موضوع باورهای درست و نادرست در درمان ریزش مو